Επίσκοποι Ιεροσολύμων

1.            Ἰάκωβος δελφόθεος                                      (†62)

2.            Συµεών                                                                 (†106-107)

3.            Ἰοστος Α΄ ούδας                                           ἕως 111

4.            Ζακχαος                                                              111-134

5.            Τωβίας                                                                  «»

6.            Βενιαµίν Α΄                                                          «»

7.            Ἰωάννης Α΄                                                           «»

8.            Ματθίας Α΄                                                          «»

9.            Φίλιππος                                                                «»

10.          Σενέκας                                                                «»

11.          Ἰοστος Β΄                                                            «»

12.          Λευί                                                                       «»

13.          Ἐφραίµ                                                                 «»

14.          Ἰωσήφ Α΄                                                               «»

15.          Ἰούδας                                                                  «»

16.          Μάρκος                                                                134-185

17.          Κασσιανός                                                           «»

18.          Πούπλιος                                                              «»

19.          Μάξιµος Α΄                                                          «»

20.          Ἰουλιανός                                                             «»

21.          Γάϊος Α΄                                                                 «»

22.          Γάϊος Β΄                                                                 «»

23.          Σύµµαχος                                                              «»

24.          Ἰουλιανός Οάλης                                            «»

25.          Καπίων                                                                 «»

26.          Μάξιµος Β΄                                                           «»

27.          Ἀντώνιος                                                               «»

28.          Οάλης                                                                 «»

29.          Δολιχιανός                                                           «»

30.          Νάρκισσος Α΄                                                      185-211

31.          Δίος                                                                       213

32.          Γερµανίων                                                             «»

33.          Γόρδιος                                                                  «»

34.          Ἀλέξανδρος                                                         213-251

35.          Μαζαβάνης                                                          251-260

36.          Ὑµέναιος                                                              260-298

37.          Ζάµβδας                                                               298-300

38.          Ἕρµων                                                                  300-314

39.          Μακάριος Α΄                                                       314-333

40.          Μάξιµος                                                                333-348

41.          Κύριλλος Α΄                                                         350-386

42.          Ἰωάννης Β΄                                                           386-417

43.          Πραΰλιος                                                              417-422

 

 

Πατριάρχαι Ιεροσολύμων

 

1.           Ἰουβενάλιος                                                                    422-458

2.           Ἀναστάσιος Α΄                                                               458-478

3.           Μαρτύριος                                                                      478-486

4.           Σαλλούστιος                                                                    486-493

5.           Ἠλίας Α΄                                                                          494-516

6.           Ἰωάννης Γ΄                                                                      516-523

7.           Πέτρος                                                                             524-552

8.           Μακάριος Β΄                                                                   552, 564-575

9.           Εστόχιος                                                                        552-564

10.         Ἰωάννης Δ΄                                                                      575-594

11.         Ἀµώς                                                                                 594-601

12.         Ἰσαάκιος                                                                          601-608

13.         Ζαχαρίας                                                                         609-632

14.         Μόδεστος                                                                        632-634

15.         Σωφρόνιος Α΄                                                                 634-638

16.         Ἀναστάσιος Β΄                                                                ......-706

17.         Ἰωάννης Ε΄                                                                      706-735

18.         Θεόδωρος                                                                        745-770

19.         Ἠλίας Ε΄                                                                           770-797

20.         Γεώργιος                                                                          797-807

21.         Θωµς Α΄                                                                         807-820

22.         Βασίλειος                                                                         820-838

23.         Ἰωάννης ΣΤ΄                                                                   838-842

24.         Σέργιος Α΄                                                                       842-844

25.         Σολοµών                                                                          855-860

26.         Θεοδόσιος                                                                       862-878

27.         Ἠλίας Γ΄                                                                           878-907

28.         Σέργιος Β΄                                                                        908-911

29.         Λεόντιος Α΄                                                                     912-929

30.         Ἀθανάσιος Α΄                                                                 929-937

31.         Χριστόδουλος                                                                 .... - 937

32.         Ἀγάθων                                                                            950-964

33.         Ἰωάννης Ζ΄                                                                      964-966

34.         Χριστόδουλος Β΄                                                            966-969

36.         Θωµς Β΄                                                                          969-978

37.         Ἰωσήφ Β΄                                                                          980-983

38.         Ὀρέστης                                                                           983-1005

39.         Θεόφιλος Α΄                                                                    1012-1020

40.         Νικηφόρος Α΄                                                                 1020 - ......

41.         Ἰωαννίκιος                                                                      1020-1084

42.         Σωφρόνιος Β΄                                                                  1040-1059

43.         Εθύµιος Α΄                                                                     ; - 1084

44.         Συµεών Β΄                                                                        1084-1106

45.         Σάββας                                                                             1106 - :

46.         Ἰωάννης Η΄                                                                     1106-1156

47.         Νικόλαος                                                                         ; - 1156

48.         Ἰωάννης Θ΄                                                                     1156-1166

49.         Νικηφόρος Β΄                                                                 1166-1170

50.         Λεόντιος Β΄                                                                     1170-1190

51.         Δοσίθεος Α΄                                                                     1191

52.         Μάρκος Β΄                                                                       1191-........

53.         Εθύµιος Β΄ πρό τοῦ                                                      1191-........

54.         Ἀθανάσιος Β΄                                                                  1224-1236

55.         Σωφρόνιος Γ΄                                                                  1236 - ;

56.         Γρηγόριος Α΄                                                                  ; - 1298

57.         Θαδδαος                                                                         ; - 1298

59.         Ἀθανάσιος Γ΄ πρό τοῦ                                                   1313-1334

60.         Γρηγόριος Β΄                                                                   1332

61.         Λάζαρος µετά τό                                                            1334-1368

62.         Ἀρσένιος                                                                          1344

63.         Δωρόθεος Α΄                                                                   1376-1417

64.         Θεόφιλος Β΄                                                                    1417-1424

65.         Θεοφάνης Α΄                                                                  1424-1431

66.         Ἰωακείµ                                                                            1431-1450

67.         Θεοφάνης Β΄                                                                   1450-1452

68.         Ἀθανάσιος Δ΄                                                                  1452-1460

69.         Ἰάκωβος Β΄ περί τό                                                        1460

70.         Ἀβραάµ                                                                            1468

71.         Γρηγόριος Γ΄                                                                   1468-1493

72.         Μάρκος Γ΄                                                                       1503

73.         Δωρόθεος Β΄ µετά τό                                                      1506-1537

74.         Γερµανός                                                                         1537-1579

75.         Σωφρόνιος Δ΄                                                                 1579-1608

76.         Θεοφάνης Γ΄                                                                   1608-1644

77.         Παΐσιος                                                                            1645-1660

78.         Νεκτάριος                                                                       1660-1669

79.         Δοσίθεος Β΄                                                                     1669-1707

80          Χρύσανθος                                                                      1707-1731

81.         Μελέτιος                                                                          1731-1737

82.         Παρθένιος                                                                       1737-1766

83.         Ἐφραίµ Β΄                                                                        1766-1771

84.         Σωφρόνιος Ε΄                                                                  1771-1775

85.         Ἀβράµιος                                                                         1775-1787

86.         Προκόπιος Α΄                                                                 1787-1788

87.         Ἄνθιµος                                                                           1788-1808

89.         Πολύκαρπος                                                                   1808-1827

90.         Ἀθανάσιος Ε΄                                                                  1827-1845

91.         Κύριλλος Β΄                                                                     1845-1872

92.         Προκόπιος Β΄                                                                  1873-1875

93.         Ἱερόθεος                                                                          1875-1882

94.         Νικόδηµος Α΄                                                                 1883-1890

95.         Γεράσιµος Α΄                                                                   1891-1896

96.         Δαµιανός Α΄                                                                    1897-1931

97.         Τιµόθεος Α΄                                                                     1935-1955

98.         Βενέδικτος Α΄                                                                 1957-1980

99.         Διόδωρος Α΄                                                                    1981-2000

100.       Ερηναος Α΄                                                                   2001-2005

101.       Θεόφιλος Γ΄                                                                     2005-........

 

Ο παρών κατάλογος μπορεί να περιέχει λάθη. Κάθε υπόδειξη ή και τεκμηριωμένη διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη.

Πηγή: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - http://www.jerusalem-patriarchate.info