Έν Ιορδανία 

 

 

Ἀμμὰν – Φιλαδέλφεια

Ὀροπέδιον, ὅπου κατώκησε ὁ Ἀμμοῦν καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, Φιλάδελφος. Εἰς τὸ Ἀμμὰν ὑπάρχει μεγάλη κοινότητα Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὀκτὼ ἐνοριακαὶ ἐκκλησίαι, ἡ Ἑλληνορθόδοξος Μητρόπολις Φιλαδελφείας, ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Ὑπαπαντῆς, τὸ Πατριαρχικὸν Μουσεῖον, Νηπιαγωγεῖον, Σχολεῖον, Γυμνάσιον καὶ Λύκειον, ἐχτισμένα ὑπὸ τοῦ ἐκ Χίου Μητροπολίτου Ἱεραπόλεως Διοδώρου, μετέπειτα Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ὅπου σήμερον φοιτοῦσιν ὀκτακόσιοι ἑβδομήκοντα τέσσαρες μαθηταί. Εἰς Ἀμμὰν ὁ ἐπισκέπτης δύναται νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ ρωμαϊκὸν θέατρον τοῦ 1ου αἰῶνος, τὸ ἀρχαιολογικὸν μουσεῖον καὶ τὴν ἀγοράν. 

Μαδηβᾶ

Ἡ Μαδηβᾶ ἀπέχει δεκάκις πέντε χιλιόμετρα τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Ἰορδανίας. Εὑρίσκεται ἐντὸς τῶν εὐφόρων πεδιάδων τῆς κεντρικῆς Ἰορδανίας μὲ πολλοὺς Ὀρθοδόξους ναοὺς τοῦ 5ου καὶ 6ου αἰῶνος, πλείστης ὀμορφιᾶς μωσαϊκάς, ἁγιογραφίας καὶ διακοσμητικὰς παραστάσεις μὲ ἁρμονικὰ σχέδια καὶ πολυαρίθμους ψηφίδας διαφόρων χρωμάτων. Εἰς τὸ δάπεδον τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὑπάρχει ὁ περίφημος χάρτης τῆς Ἁγίας Γῆς μὲ ἑλληνικὰ γράμματα. Πλησίον αὐτοῦ ὑπάρχει τὸ ξενοδοχεῖον τῆς ἑλληνορθοδόξου ἐκκλησίας καὶ σχολικὸν συγκρότημα, ὅπου φοιτοῦσιν χίλιοι τετρακόσιοι μαθηταί.
Προϊστάμενος εἶναι ὁ Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης Ἰννοκέντιος.

Ὄρος Ναβὰβ – Μόντε Νέμπο

Δέκα λεπτὰ ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν Μαδηβᾶν πρὸς δύσιν εὑρίσκεται τὸ Ὄρος Ναβάβ, ἀπὸ ὅπου ὁ προφήτης Μωυσῆς ἠγνάντεψε τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας καὶ ἐτελεύτησε ἐν τῷ ὄρει, κατ’ ἔντολήν τοῦ Θεοῦ. Εἰς τὴν κορυφὴν ὑπάρχει ἐκκλησία ἐκτισμένη ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ἀφιερωμένη εἰς τὸν προφήτην Μωυσῆν μὲ πολλὰς ἑλληνικὰς ἐπιγραφάς, προσευχάς, ἑλληνικὰ ὀνόματα ἱερέων, ὀνόματα δωρητῶν, πανέμορφα  μωσαϊκὰ καὶ ψηφιδωτὰς παραστάσεις ἀπὸ τὴν δημιουργία, τὴν φύσιν καὶ τὴν ζωήν.

Ζάρκα

Ἡ Ζάρκα εὑρίσκεται εἴκοσι χιλιόμετρα βορειοανατολικῶς τοῦ Ἀμμὰν καὶ εἶναι ἡ δευτέρα μεγαλυτέρα πόλις τῆς Ἰορδανίας, μὲ πληθυσμὸν ἑνὸς ἑκατομμυρίου κατοίκων. Ὑπάρχει ἑλληνορθόδοξος ἱερὸς ναὸς ἐκτισμένος ἀπὸ τὸ 1955, ἀραβορθόδοξος κοινότητα χιλίων ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν, νηπιαγωγεῖον, σχολεῖον καὶ γυμνάσιον, ἐκτισμένα ὑπὸ τῶν κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου, μὲ δυνατότητα φοιτήσεως  τετρακοσίων εἴκοσι πέντε μαθητῶν.

Φχὲς καὶ Σάλτ

Δεκάκις χιλιόμετρα βορείως τοῦ Ἀμμὰν εὑρίσκονται αἱ πόλεις Φχὲς καὶ Σάλτ, ἐκτισμέναι ἐπάνω εἰς καταπρασίνους δασώδεις λόφους μὲ ἑλληνορθοδόξους ἱεροὺς ναοὺς καὶ ἀραβορθοδόξους κοινότητες.

Γέρασα

Τὰ Γέρασα εὑρίσκονται 50 χιλιόμετρα βορείως τοῦ Ἀμμάν. Ἡ πόλις ἐκτίσθη τὴν ἐποχὴν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ ἐχρησίμευε ὡς Γηροκομεῖον τοῦ στρατοῦ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὅπου διέμεναν οἱ ἀπόμαχοι καὶ χτυπημένοι στρατιῶται.
Ὑπάρχει ἡ ἀρχαία πόλις μὲ μεγάλους δρόμους καὶ συμμετρικοὺς κίονας, ἱππόδρομον, ἀγοράν, τρία θέατρα καὶ δεκάκις τρεῖς ἐκκλησίας. Εἰς τὸ κέντρον τῆς νέας πόλεως ὑπάρχει ὀρθόδοξος ἐκκλησία.

Ἀτζλοὺν

Εἰς τὴν ὑψηλὴν κορυφὴν Μὰρ Ἔλιας, ἔξωθεν τῆς πόλεως Ἀτζλοὺν ὑπάρχει περίτεχνος σταυροειδὴς ἐκκλησία τοῦ 5ου αἰῶνος, ἀφιερωμένη εἰς τὸν Προφήτην Ἠλίαν, μὲ ὄμορφα ψηφιδωτὰ μωσαϊκὰ καὶ ἑλληνικὰς ἐπιγραφάς. Εἰς τὴν ἔναντι ὑψηλὴν κορυφήν, πέντε χιλιόμετρα δυτικότερον, ὑπάρχει ἐπιβλητικὸν κάστρον τῶν Σταυροφόρων τοῦ 12ου αἰῶνος. Εἰς
  Ἀτζλοὺν ὑπάρχει ἐκκλησία καὶ κοινότητα ἀραβοφώνων ὀρθοδόξων.

Ντιμπὶν

Δυὸ χιλιόμετρα βορείως τοῦ χωρίου Ντιμπὶν εὑρίσκεται ἡ νεόχτιστος ἱερὰ Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅπου ζοῦν κοινοβιακῶς Ἰορδαναὶ μοναχαί. Ἡ Μονὴ εἶναι μεγάλη, ἐχτισμένη εἰς τὴν πλαγιὰν ἑνὸς καταπρασίνου ὄρους καὶ μαζεύει πλῆθος Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν καὶ πολλοὺς νέους ἐξ ὅλης τῆς Ἰορδανίας. Οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦσιν εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν ὁμιλοῦν ἀπταίστως τὴν ἑλληνικὴν γλώσσαν.

Πέλλα

Ἡ Πέλλα ἐκτίσθη εἰς τὴν ἀνατολικὴν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἔναντι τῆς Σκυθοπόλεως (Μπὲτ Σὰν) ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἐκ τῆς Πέλλης τῆς δυτικῆς Μακεδονίας. Ἐνταῦθα κατέφυγε, διετηρήθη καὶ ἀνεπτύχθη ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων καὶ διεσώθη ὑπὸ τὸν καταστροφικὸν πόλεμον τοῦ Ρωμαίου Τίτου ἐναντίον τῶν Ἑβραίων τὸ 7 μ.Χ., ὁπότε καὶ ἰσοπεδώθη ὁ Ναὸς τοῦ Σολωμῶντος καὶ ἅπασα ἡ Ἱερουσαλήμ.

Γάδαρα

Εἰς τὴν πόλιν τῶν Γαδάρων (Οὒμ Γκὲς) ἔγινε ἡ θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων νέων ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σώζεται τρίκλιτος βασιλικὴ τοῦ 5ου αἰῶνος, μὲ κίονας, ἱερὸν βῆμα καὶ ὄμορφον μωσαϊκὸν δάπεδον. Ἐκ τῶν Γαδάρων δυνάμεθα νὰ θεασθοῦμε τὴν Τιβεριάδα λίμνη, τὴν Καπερναούμ, τὴν πόλιν Μάγδαλα, τὰ ὑψίπεδα Γκολὰν καὶ τὴν μεγαλυτέραν περιοχὴν τῆς Δεκαπόλεως.

Ἰρμπὲτ

Βορειοανατολικῶς, πλησίον τῶν συνόρων μὲ τὴν Συρίαν εὑρίσκεται ἡ Ἱεράπολις, τόπος μαρτυρικοῦ θανάτου πολλῶν χριστιανῶν καὶ ἀποστόλων. Σώζονται δυὸ ἐκκλησίαι, ἐνῶ ὑπάρχουσιν καὶ ἄλλαι θαμμέναι. Εἰς Ἰρμπὲτ ὑπάρχει ἐπισκοπικὸν ἡγουμενεῖον καὶ ἐπίσκοπος διορισμένος ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Πλησίον τῆς περιοχῆς ὑπάρχουν αἱ ἐπὶ Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς ἐπισκοπαὶ τῶν Ἀβήλων, Καπιτωλιάδος καὶ Βόστρων.

Ἰορδάνης ποταμὸς

Διὰ νὰ ἐπισκεφθῶμεν τὴν ἀνατολικὴν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ κινούμαστε νοτίως καὶ δυτικῶς τοῦ Ἀμμὰν καὶ ἀπὸ τὴν Μαδηβᾶν, μετὰ μίαν ὥραν διαδρομῆς φθάνουμε εἰς τὴν πεδιάδαν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ καὶ ὁρᾶμε τὴν κοίτην τῶν νερῶν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ὁ ὁποῖος κινεῖται μαιανδρικῶς. Ἐκεῖ βλέπουμε τὸν τόπον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ μέρος τῆς Θεοφανείας. Τὸ 2004 ἐκτίσθη ἑλληνικὸς Ὀρθόδοξος ναὸς μὲ τροῦλλον ἀπὸ χρυσόν, πρὸς τιμὴν τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ.
  Ἅπασα ἡ περιοχὴ ἔχει διαμορφωθεῖ εἰς πράσινον πάρκον. Σώζεται μία ἐκκλησία ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ὀλίγα μέτρα βορείως εὑρίσκεται τὸ μέρος, ἀπὸ ὅπου ὁ προφήτης Ἠλίας ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς μὲ τὸ ἅρμα του.

Νεκρὰ Θάλασσα

Μετὰ δέκα λεπτῶν διαδρομῆς νοτίως, φθάνουμε εἰς τὴν Νεκρὰν Θάλασσαν. Ἐκεῖ κατὰ μῆκος τῶν ἀκτῶν της ἔχουν κτισθεῖ σύγχρονα ξενοδοχεῖα.

Οὒμ Ρασὰς

Μετὰ μισῆς ὤρας διαδρομῆς νοτιοανατολικῶς τῆς Μαδηβᾶ δυνάμεθα νὰ θεασθοῦμε  τὰ ἐρείπια τοῦ μεγάλου βυζαντινοῦ κάστρου τῶν ἀκριτῶν, μὲ ἐκκλησία ἐντὸς αὐτοῦ, μὲ πανέμορφα μωσαϊκὰ ψηφιδωτά.

Θεσβὲς

Ἐκ τῆς Μαδηβᾶ προχωρῶντες πρὸς Ἀμμὰν συναντοῦμε τὴν γενέτειραν τοῦ προφήτου Ἠλία, τὰς Θεσβές, ὅπου ὑπάρχουσιν ἐρείπια βυζαντινῆς ἐκκλησίας μὲ μωσαϊκά.

Μαχαιροὺ

Ἐκ τῆς Μαδηβᾶ προχωρῶντες νοτίως, ἐπάνω εἰς τὸν δρόμον πρὸς Κάρακ, τριάκοντα χιλιόμετρα ἀνατολικῶς τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, φθάνουμε εἰς τὸ κάστρον τοῦ Ἡρώδου Ἀντύπα, ὅπου ἐχόρεψε ἡ Σαλώμη ζητήσασα τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἐπὶ πίνακος. Εἰς τὰς φυλακὰς τοῦ κάστρου Μαχαιροῦντος οἱ δήμιοι ἀποκεφάλισαν αὐτόν. Οἱ Ἰορδανοὶ τὸ ὀνομάζουσιν Μκάουερ, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν ἀραβικὴν γλώσσαν σημαίνει ἀποκεφαλισμός.

Μονὴ Λὼτ

Εἰς ἀπόστασιν δεκάκις χιλιομέτρων, ἀνατολικῶς τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης εὑρίσκεται ἡ Μονὴ τοῦ Λώτ, ἡ ὁποία ἐκτίσθη ὑπὸ Ἑλλήνων μοναχῶν εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ 5ου αἰῶνος. Σώζεται ἡ ἐκκλησία τῆς Μονῆς καὶ ψηφιδωτὰ μωσαϊκὰ δάπεδα, μὲ σταυροὺς ἐντὸς ρόμβων.

Κάρακ – Κυριακούπολη

Ἑκατὸν εἴκοσι χιλιόμετρα νοτίως τοῦ Ἀμμάν, εἰς τὸ τέλος τοῦ μήκους τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, ἐπάνω εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους ὕψους ὀκτακοσίων πενήντα μέτρων, εὑρίσκεται τὸ Κάρακ, ἡ ἑλληνορθόδοξος Κυριακούπολη. Ὑπάρχει ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, παλαιὸν σχολεῖον καὶ τρεῖς ἀκόμη ἐκκλησίαι. Εἰς Κάρακ ζοῦν πεντακόσιαι οἰκογένειαι Ὀρθοδόξων. Πλησίον τοῦ Κάρακ ὑπάρχει ἡ Ἀρεόπολις (Ράμπα) καὶ τὰ χωριὰ Χμοὺντ καὶ Ἄντερ, μὲ ὀρθοδόξους ἐκκλησίας.

Πέτρα

Διακόσια εἴκοσι χιλιόμετρα νοτίως τοῦ Ἀμμὰν εὑρίσκεται ἡ Πέτρα. Διασχίζοντες τὸ μακρὺ καὶ στενὸν φαράγγι, βαδίζοντες δυὸ περίπου χιλιόμετρα δυνάμεθα νὰ δοῦμε κτήρια, παλάτια, σκευοφυλάκια, δικαστήριον, μοναστήρι, θέατρον, νεκρόπολιν, λαξευμένα ἐντὸς τῶν ἀσβεστολιθικῶν βράχων τῶν ὀρέων τῆς Πέτρας.

Οὐάντι Ρὰμ

Μεγάλη ἔρημος μὲ χρωματιστὴν κόκκινη – πορτοκαλὶ ἄμμον, τὴν ὁποίαν διασχίζουμε μὲ τζίπ. Ἐνταῦθα ἔγιναν τὰ γυρίσματα τῆς ταινίας «Ὁ Λῶρενς τῆς Ἀραβίας».

Ἄκαμπα

Πενήντα χιλιόμετρα νοτιότερον, φθάνουμε εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν, εἰς τὸν κόλπον τῆς Ἄκαμπα, μοναδικὸν λιμένα καὶ ἔξοδον τῆς Ἰορδανίας εἰς θάλασσαν. Ἡ
  Ἄκαμπα ἀπέχει πεντακόσια χιλιόμετρα τοῦ ἰσραηλινοῦ Ἐϊλὰτ καὶ ἔχει δυὸ δρομολόγια καθημερινῶς μὲ διάπλουν πλοίων πρὸς τὴν Νουέιμπα και τὸ Σινᾶ τῆς Αἰγύπτου. Εἰς τὴν Ἄκαμπαν ὑπάρχει ἑλληνορθόδοξος Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ σχολεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον σπουδάζουσιν ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα μαθηταί.   Αὐτὰ ἐκτίσθησαν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Διοδώρου τὸ 1985.