Γαλιλαία

 

 

Ἡ  Γαλιλαία εἶναι μία ἐπαρχία τῆς Παλαιστίνης, εἰς τὸ βόρειον μέρος καὶ  συνορεύει  δυτικῶς μὲ τὴν Φοινίκην, βορείως μὲ τὸν Λίβανον, ἀνατολικῶς  μὲ τὴν Ἰτουραίαν καὶ  τὴν Δεκάπολιν καὶ νοτίως μὲ τὴν Σαμάρειαν.   Ἡ  μορφολογία τοῦ ἐδάφους της εἶναι πεδινὴ καὶ εὔφορη, διότι πλὴν τῶν   βροχῶν ἀρδεύεται καὶ ὑπὸ τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρέτ. Εἰς τὴν Γαλιλαίαν   περιώδευσε ὁ Κύριος τὸν περισσότερον χρόνον τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας Του.  «Καὶ  περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς  καὶ κηρύσσων τὸ  εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. Δ΄,23). Ἐδῶ  εὑρίσκεται ἡ Ναζαρέτ, ἡ  πόλις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τὸ Θαβώρ, τὸ Ὄρος τῆς   Μεταμορφώσεως, ἡ Κανά, ὅπου ἔκανε  τὸ πρῶτο θαῦμα καὶ ἡ θάλασσα τῆς  Τιβεριάδος ἢ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου γύρω εἰς τὰ  παράλιά της  διεδραματίσθησαν τόσα γεγονότα τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου. Τοῦτο δὲν εἶναι τυχαῖον, διότι εἶχε προφητευθεῖ  ὑπὸ τοῦ Ἠσαΐα, ὁ  ὁποῖος 800 ἔτη πρὸ Χριστοῦ ἔγραφε διὰ αὐτὴν τὴν παρουσίαν τοῦ  Κυρίου  «Γῆ Ζαβουλῶν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν Ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς   καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ἠσαΐα Θ΄,  1-2).  

Εἰς  τὴν Γαλιλαίαν καὶ ἰδιαιτέρως πέριξ τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρὲτ  συναντᾶ κανεὶς  προσκυνήματα καὶ ἱεροὺς χώρους, ὅπου διεδραματίσθησαν  θαυμαστὰ εὐαγγελικὰ  γεγονότα. Μεταξὺ αὐτῶν ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων  Ἀποστόλων εἰς τὴν Τιβεριάδα, ὅπου ἔγινε  καὶ ἡ τρίτη ἐμφάνισις τοῦ  Κυρίου μετὰ τὴν Ἀνάστασίν Του, ἡ Βηθσαϊδά, τὰ Μάγδαλα  καὶ ἡ Ἀρχαία  Καπερναούμ.  

 

Ἡ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας

Ἡ  σημερινὴ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας εὑρίσκεται ἀνατολικῶς τῆς Ναζαρὲτ καὶ ἐπάνω  εἰς τὸν δρόμον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ πρὸς τὴν λίμνην τῆς Τιβεριάδος. Εἰς τὸν  περίβολον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ ἀνεκαλύφθησαν ὑπολείμματα  ἀρχαίου Βυζαντινοῦ κτηρίου, πιθανὸν ἀρχαίας συναγωγῆς, μὲ μωσαϊκὸν  δάπεδον καὶ Ἀραμαϊκὴν ἐπιγραφήν. Εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν ὑπάρχει εἷς  ἀρχαιολογικὸς χῶρος, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται Χίρβετ –Κάνα, δηλαδὴ τὰ ἐρείπια  τῆς Κανά. Αἱ ἀρχαιολογικαὶ  ἔρευναι, αἱ ὁποῖαι ἔγιναν εἰς τὸν χῶρον  αὐτό, ἀπέδειξαν τὴν ὕπαρξιν ἀρχαίου Ρωμαϊκοῦ συνοικισμοῦ. Πλησίον τοῦ  συνοικισμοῦ  περνοῦσε καὶ ὁ ἀρχαῖος κεντρικὸς δρόμος, ὁ ὁποῖος ἥνωνε τὴν  δυτικὴν Παλαιστίνην μὲ τὴν Καπερναοὺμ καὶ τὴν Βηθσαϊδάν. Τὸ χωρίον αὐτὸ  τὸ γνωρίζει καὶ τὸ ἀναφέρει ὁ Ἰουδαῖος ἱστορικὸς Ἰώσηπος Φλάβιος, ὁ  ὁποῖος  τὸ ὀνομάζει Κανὰ τῆς Γαλιλαίας. Ἡ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας συνδέεται  μὲ τὸ πρῶτον θαῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ τὸ θαῦμα τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλικοῦ  ἀπὸ τὴν Καπερναούμ.Ἐπίσης ἡ Κανὰ ἦταν ἡ ἰδιαιτέρα πατρίδα τοῦ Ἀποστόλου Ναθαναήλ.

 


             Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων