Ή κολυμβήθρα Βηθεσδά 

 

 

Ἡ κολυμβήθρα Βηθεσδὰ εὑρίσκεται πλησίον τῆς Πύλης τῶν Λεόντων, εἰς τὴν Μουσουλμανικὴν συνοικίαν τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἐκτίσθη τὴν ἐποχὴν τῶν Μακκαβαίων, διὰ τὴν ἱκανοποίησιν πρακτικῶν ἀναγκῶν τοῦ Ναοῦ. Τὰ νερά της ἐθεωροῦντο ἰαματικὰ καὶ πολλοὶ ἄρρωστοι προσήρχοντο ἐκεῖ διὰ νὰ θεραπευθοῦν. Μετὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἀδριανοῦ, ὁ χῶρος τῆς δεξαμενῆς μετετράπη εἰς εἰδωλολατρικὸν λατρευτικὸν τόπον ἀφιερωμένον εἰς τοὺς  θεοὺς Ἀσκληπιὸν καὶ Σεράπην. Εἰς τὸ μέσον τοῦ 5ου αἰῶνος ἡ δεξαμενὴ ἀνεγνωρίσθη ὡς προσκυνηματικὸς χῶρος καὶ ἐκτίσθη ἐκεῖ βασιλικὴ ἀφιερωμένη εἰς τὴν Παναγίαν. Τὴν ἐποχὴν τῶν Σταυροφόρων ἐκτίσθη ἐπάνω  εἰς τὰ ἐρείπια τῆς παλαιᾶς βασιλικῆς νέα ἐκκλησία, ἀφιερωμένη εἰς τὴν  Ἁγίαν Ἄνναν, ἡ ὁποία σώζεται ὡς σήμερον.

 


              Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων