Ή κολυμβήθρα Σιλωάμ 

 

Ἡ κολυμβήθρα Σιλωὰμ εὑρίσκεται εἰς τὸ ὁμώνυμον ἀραβικὸν χωριόν, δυτικῶς  τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων. Ἀποτελεῖ, ἤδη ἀπὸ τὴν βιβλικὴν ἐποχήν, μία ἀπὸ  τὰς κυριοτέρας δεξαμενὰς ποσίμου νεροῦ διὰ τὴν περιοχὴν τῆς Ἱερουσαλήμ.  Ὁ Ἡρώδης διεμόρφωσε τὸν χῶρον τῆς δεξαμενῆς μὲ τὴν προσθήκην δημοσίων  κτιρίων καὶ μαρμαρίνων κιόνων. Εἰς τὰ νερὰ αὐτὰ ὁ Χριστὸς παρώτρυνε τὸν  Τυφλὸν διὰ νὰ πλυθῇ καὶ νὰ θεραπευθῇ (Ἰωάν.9). Εἰς τὸν χῶρον τῆς  δεξαμενῆς ἐκτίσθη χριστιανικὴ βασιλικὴ τὴν ἐποχὴν τῆς αὐτοκράτειρος  Εὐδοκίας, ἡ ὁποία ὅμως κατεστράφη ὑπὸ τῶν Περσῶν. Ἐντούτοις ἡ δεξαμενὴ  τοῦ Σιλωὰμ θεωρεῖται ὡς προσκυνηματικὸς  χῶρος.

 


              Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων