Μάγδαλα

 

Ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, τὸ ὄνομα συνδέεται μὲ τὴν  Μαρίαν τὴν Μαγδαληνήν. Πιθανὸν τὰ Μάγδαλα νὰ ταυτίζονται μὲ τὸ χωριὸν  Δαλμανουθὰ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, εἰς τὸ ὁποῖον ἦλθε ὁ Χριστὸς ὕστερον  ἀπὸ τὸ θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων. Εἰς τὰς ἑλληνικὰς  ἱστορικὰς πηγὰς καὶ εἰδικώτερον εἰς τὸν Ἰώσσηπον Φλάβιον τὰ Μάγδαλα  εἶναι γνωστὰ ὡς Ταριχαία.  

Τὰ Μάγδαλα εἰς τὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ ἦτο  φημισμένη κωμόπολις διὰ τούς ταριχευμένους ἰχθύας της, ἐκ τῶν ὁποίων  ἔλαβε καὶ τὸ ὄνομά της: Ταριχαία. Αἱ ἀρχαιολογικαὶ ἀνασκαφαὶ ἔφεραν εἰς  τὸ φῶς ἐρείπια συναγωγῆς ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ ἐρείπια  ἀρχαίου Βυζαντινοῦ Μοναστηριοῦ. Ὁ μοναχὸς Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη  τὰ Μάγδαλα εἰς τὸ μέσον τοῦ 9 ου αἰῶνος, ηὗρε  Ἐκκλησίαν ἐκτισμένην εἰς τὸν χῶρον, ὅπου ἦτο ἡ οἰκία  τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

Μετόχιο της Ρωσικής Πνεματικής Ιεραποστολής στα Μάγδαλα όπου γεννήθηκε η Αγία Μαγδαληνή

Ή ημέρα τής μνήμης της Αγίας Ισαποστόλου Μαρίας Μαγδαλινής ειναι στις 4  Αυγούστου.

 


Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων