Πραιτώρίον

 

Εἰς τὸν περίβολον τοῦ πραιτωρίου ἔγινε ἡ τελικὴ καταδίκη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ρωμαῖον Διοικητὴν Πιλάτον. Συμφώνως πρὸς τὰς μαρτυρίας τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, ἐνταῦθα μετέφεραν τὸν Χριστὸν μετὰ τὸν Ἄνναν καὶ Καϊάφαν διὰ νὰ δικασθῇ.(Ματθ. 27,1-31),  (Ἰωάν.18, 28-40). Τὰ ἐρείπιά του εἶναι ἐσκορπισμένα ἐντὸς τριῶν διαφορετικών μοναστηρίων: Εἰς τὸ μοναστήριον τῆς Φραγγελώσεως, τῶν Φραγκισκανῶν καὶ εἰς τὸ γυναικεῖον μοναστήριον «τῶν Αδελφῶν τῆς Σιὼν», τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται Πραιτώριον. Ἔχει διασωθεῖ ἓν τμῆμα τῆς πλακοστρώσεως τοῦ  «Λιθοστρώτου», ἤτοι τοῦ  περιβόλου τοῦ ρωμαϊκοῦ Πραιτωρίου. Ἐκεῖ σώζεται καὶ μία τρίπορτος ἁψὶς γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα  «Ecce Homo», ἤτοι «Ἴδε ὁ ἄνθρωπος». Πιστεύεται  πὼς ἡ ἁψὶς αὐτὴ  ἦτο μέρος τοῦ πραιτωρίου καὶ ὅτι ἀπὸ τὸν χῶρον της  ἐπαρουσίασε  ὁ Πιλάτος τὸν Χριστὸν εἰς τὸ πλῆθος λέγων «Ἴδε ὁ ἄνθρωπος». Εἰς τὸ Ἑλληνικὸν μοναστήριον σώζονται ἀρχαῖα σπήλαια, ἓν ἐκ τῶν ὁποίων πιστεύεται ὅτι ἐχρησιμοποιήθη διὰ τὴν προσωρινὴν φυλάκισιν τοῦ Χριστοῦ. Ἓν δεύτερον σπήλαιον, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν γῆν, πιστεύεται  ὅτι ἦτο ἡ  φυλακὴ τοῦ ληστοῦ Βαραβᾶ. Ἐπίσης ἐκεῖ εὑρίσκεται ἡ δεξαμενὴ τῆς Ἁγίας Ἑλένης. Ἐνταῦθα τελεῖται κατὰ τὴν Μ. Παρασκευὴν ἡ  ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν. Τὸ σημερινὸν πραιτώριον εἶναι κτίσμα τοῦ 18ου αἰῶνος καὶ ἀνήκει εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους.  

 

Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων