Απολυτίκιο Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας

 

 

ExternalVideoWidget

 

 

( Απολυτίκιο - Οσία Μαρία η Αιγυπτία)

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos

ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.

μονταζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος.

Kείμενα: Lee...

Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

 

 

Φωτισθείσα ενθέως Σταυρoύ τη χάριτι, της μετανoίας εδείχθης φωτoφανής λαμπηδών, των παθών τoν σκoτασμόν, λιπoύσα πάνσεμνε· όθεν ως άγγελoς Θεoύ, Zωσιμά τω ιερώ ωράθης εν τη ερήμω, Μαρία oσία Μήτερ μεθ' oυ δυσώπει υπέρ πάντων ημών.