Ή λίμνη τής Τιβεριάδος

 

Πλῆθος γεγονότων συνδέονται μὲ  τὸ μέρος αὐτὸ τῆς Ἁγίας Γῆς, καθὼς ἡ  φυσική του ὀμορφιὰ τὸ καθιστᾶ ἀπὸ τὴν  ἀρχὴν τοῦ χριστιανισμοῦ ἓν  πολυσύχναστον ἱερὸν προσκύνημα καὶ ἕναν εὐχάριστον τόπον διαμονῆς καὶ  ἐπισκέψεως. Ἡ λίμνη τῆς Τιβεριάδος κατέχει τὸ νότιον μέρος τῆς  Γαλιλαίας. Εἶναι μία μικρὴ ἐσωτερικὴ θάλασσα, μὲ ὑφάλμυρο νερό, ποὺ ἐσχηματίσθη κατὰ τὸ τέλος τῆς τριτογενοῦς περιόδου, μετὰ ἀπὸ ἕναν  κατακλυσμόν, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καθίζησιν μέρους τῆς  κοιλάδος τοῦ Ἰορδάνου. Ἔχει  ἔκτασιν 200 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων καὶ  βάθος μεταξὺ 70-80 ποδῶν. Εὑρίσκεται 212 μέτρα κάτω ἀπὸ τὴν  ἐπιφάνειαν  τῆς Μεσογείου. Ἐδῶ χύνεται ὁ Ἰορδάνης ποταμός, ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ  τὸ  ὄρος Ἐρμὼν καὶ μετὰ τὴν λίμνην διασχίζει τὴν Παλαιστίνην καὶ χύνεται εἰς  τὴν  Νεκρὰν Θάλασσαν. Εἰς τὰ παράλιά της ὑπῆρχαν τὴν ἐποχὴν τοῦ Κυρίου  ἀκμάζουσαι  πόλεις, ὅπως ἡ Καπερναούμ, ἡ Βηθσαϊδὰ καὶ τὰ Μάγδαλα. Τὸ  ὄνομα τῆς λίμνης εἰς τὴν  ἑβραϊκὴν καὶ εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην εἶναι   Κινέρετ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξιν Κινόρ, τὸ ὁποῖον σημαίνει βιολὶ καὶ  αὐτὸ  διότι τὸ σχῆμα τῆς λίμνης ἀπὸ τινὸς ὕψους ὁμοιάζει μὲ τὸ μουσικὸν  αὐτὸ ὄργανον. Εἰς τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια ὀνομάζεται Λίμνη τῆς Γεννησαρέτ.  Κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους, ὅπως καὶ σήμερον, εἰς ὅλα τὰ μέρη πέριξ  τῆς Λίμνης, τά ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, ἔχουν κτισθεῖ  ναοὶ καὶ μοναστήρια.Ὁ προσκυνητὴς δύναται ἐπίσης νὰ δῇ πέριξ τῆς  λίμνης ὄχι μόνον τὰς αὐθεντικὰς τοποθεσίας τῶν θαυμάτων τοῦ Χριστοῦ καὶ  τῶν Εὐαγγελικῶν συμβάντων, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἐρείπια πρωτοχριστιανικῶν  μνημείων.

 

Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων