Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

 

 

Ασκήσας, Γεράσιμε, έν Ίορδάνη στερρώς,

Τόν καύσωνα έφερες έν καρτερία,

Σοφέ καί πάσαν κακοπάθειαν.

Λέων σοι υπετάγη, καί εκόμιζεν ύδωρ,

Νεκρόν εγείρεις αδελφόν παραδόξως.

Δι΄ό πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ,

Σωθήναι τάς ψυχάς ημών.