Το Όρος τών Ελαιών

 

 

Τὸ ὄρος αὐτό, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ  ὑψηλότερον  εἰς τὰ περίχωρα  τῆς  Ἱερουσαλήμ, 730 μ. ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Μεσογείου, ἀποτελεῖται ἀπὸ  μίαν ὀροσειρὰν μὲ τρεῖς κορυφάς: Τὴν  νότιον κορυφὴν τῆς  Ἀναλήψεως τοῦ  Χριστοῦ, πέριξ τῆς ὁποίας  συγκεντρώνονται ὅλα τὰ χριστιανικὰ  προσκυνήματα  τοῦ ὄρους τῶν Ἑλαιῶν. Εἰς τὴν βόρειον  κορυφήν, Mount  Scopus, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι ἐκτισμένον τὸ Ἐβραϊκὸν  Πανεπιστήμιον  τῆς Ἱερουσαλήμ. Τὴν μεσαίαν μὲ τὸ Νοσοκομεῖον Αugusta Victoria,  ἀφιερωμένον εἰς τὴν σύζυγον τοῦ Γερμανοῦ  αὐτοκράτορος Βίλχεμ τοῦ   Β΄. Εἰς τὰ  Ἐβραϊκὰ  καλεῖται  Χάρ-Χαζειτίμ, Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν  ἢ  ἁπλῶς  Ἔ-Τούρ.

Ἀπὸ τὸν 4 ον μ.Χ. αἰῶνα, τὸ Ὂρος  τῶν  Ἐλαιῶν προσείλκυσε  πολλοὺς Χριστιανοὺς  προσκυνητὰς  καὶ μοναχοὺς καὶ ἐπάνω του  ἐκτίσθησαν  Εὐκτήριοι  Οἶκοι, ἐκκλησίαι καὶ μοναστήρια. Ἓν χριστιανικὸν ὁδοιπορικὸν  τοῦ 6ου αἰῶνος ἀριθμεῖ 24 ἐκκλησίας  καὶ προσκυνήματα  ἐπάνω εἰς τὸ  ὄρος, τὰ σπουδαιότερα τῶν ὁποίων  ἦσαν :  

1) Τὸ   προσκύνημα  τῆς Ἀναλήψεως τοῦ  Χριστοῦ  

2) Τὸ Ἀποστολεῖον,  εἰς τὸ ὁποῖον  ἐσώζοντο λείψανα τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ

3) Τὸ Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἰννοκεντίου μὲ λείψανα  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου  

4) Τὸ κελλίον καὶ ὁ Τάφος τῆς Ὁσίας Πελαγίας  

5) Τὸ Μοναστήριον τοῦ Ἀβρααμίου

6) Τὸ Μοναστήριον τῆς Φλαβίας

7) Τὸ  Μοναστήριον  τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

8) Τὸ Μοναστήριον τῆς Οὐρβικίας καὶ τοῦ Εὐφρασίου

9) Ἡ Ἐκκλησία  τοῦ Ἁγίου Μάρκου  

10) Ἡ Ἐκκλησία  Ἐλαιῶνας,  μία ἐκ τῶν Βασιλικῶν, τὴν ὁποίαν  ἔκτισε ἡ ἁγία  Ἑλένη  εἰς τὴν ἁγίαν Γῆν.

11) Τὸ σπήλαιον τῆς Διδαχῆς τῶν Ἀποστόλων

12) Ὁ τόπος τῆς Συναντήσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς Ἀποστόλους μετὰ τὴν Ἀνάστασιν  

13) Τὸ Ἀρμενικὸν Μοναστήριον τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος

14) Τὸ Μοναστήριον τῆς ἁγίας Μαρίας, τὸ ὁποῖον  ἀνηκαίνισε ο αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανός.

Σήμερον τὰ χριστιανικὰ προσκυνήματα τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν εἶναι:

Α) Τὸ Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως  τοῦ Χριστοῦ

Β) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία τῆς Γαλιλαίας  

Γ) Τὸ Ρωσικὸν  Μοναστήριον   

Δ) Ἡ Ἐκκλησία   «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ προσκύνημα  

 

              Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων